Způsob hodnocení

Naporcované vzorky sýrů označené pouze číselným kódem, příp. obsahem tuku nebo typem sýra, budou posuzovány podle znaků:

  • vzhled a konzistence
  • chuť a vůně

Každý znak se hodnotí body v rozmezí 0 až 10 podle následujícího popisu:

Výborný (ideální typ) 10 bodů
Velmi dobrý 8 – 9 bodů
Průměrný (standardní kvalita) 5 – 7 bodů
Podprůměrný 3 – 4 body
Nevyhovující < 3 body
Hrubá vada 0 bodů

Při vyhodnocení se zohledňuje význam znaku pro jakost výrobku vynásobením koeficientem (váhou), který pro vzhled a konzistenci má hodnotu 4, pro chuť a vůni 6. Podle výsledného počtu bodů lze sýry zařadit do následujících kvalitativních kategorií:

Výborný (ideální typ) 90 – 100 bodů
Velmi dobrý 75 – 89 bodů
Průměrný (standardní kvalita) 50 – 74 bodů
Podprůměrný 30 – 49 bodů
Nevyhovující < 30 bodů

Hodnocení sýrů bude provedeno dvakrát:

1. Odbornou komisí (před konáním Celostátních přehlídek sýrů)

Každý sýr bude hodnocen nezávisle dvěma tříčlennými komisemi expertů. V rámci komise se nesmí hodnocení v jednotlivých znacích u jednoho vzorku lišit o více než dva body. Rozdíl průměrných hodnocení paralelních komisí pro jednotlivé sýry nesmí být roven 3 bodům a více. Pokud nedojde k dohodě, bude rozhodovat departážní komise. Výsledné hodnocení je pak průměrem z hodnocení obou komisí.

Na základě tohoto hodnocení budou sýry zařazeny do kvalitativních kategorií a uděleny diplomy.

2. Veřejnou komisí na Celostátních přehlídkách sýrů

Každý sýr budou posuzovat 2 komise o 15 až 18 členech, neuplatňuje se zde ovšem podmínka shody v rámci komise ani mezi komisemi. Výsledné hodnocení je pak průměrem z hodnocení obou komisí. Výsledky hodnocení veřejnou komisí budou zveřejněny na semináři Mléko a sýry, ve sborníku a na www stránkách.